Udviklingsplan

Vi arbejder overordnet med rehabilitering og habilitering i forhold til:

Social & Handicap Drifts fokus i de fælles fokusområder for 2018 er borgerrettet, og vi arbejder overordnet med rehabilitering eller habilitering i forhold til:

  1. Faglige tilgange, metoder og effektmåling
  2. Netværk og relationer
  3. Sundhed og trivsel
  4. Velfærdsteknologi og kommunikation

Vi har et øget fokus på borgernes muligheder for leve et så selvstændigt og meningsfuldt liv med en funktionsnedsættelse som muligt.

Indsatserne tilrettelægges med et rehabiliterende sigte med afsæt i de mål, borgeren og handlekommunen i fællesskab har udarbejdet.

Selvstændighed og meningsfuldhed er centrale forudsætninger i rehabiliteringsindsatsen og understøttes af forskellige faglige metoder og teknologier. Særligt er borgenes netværk og muligheder for at deltage som medborger på relevante og meningsfulde arenaer betydningsfulde elementer i den rehabiliterende tilgang

Du kan læse mere herom i Udviklingsplanen 2018.