Studerende

Vi tager imod studerende fra UCC.

Praktikstedets tilbud

Den første måned
følges den studerende tæt af vejlederen.

Den studerende
gennemgår en introduktion til huset, som er den samme, som alle nye medarbejdere modtager.

Den studerende deltager i personalemøderne og har et fast punkt på dagsordenen, der hedder nyt fra praktikanten.

Det forventes
at praktikanten præsenterer noget hver gang, som eksempelvis læringsmål for praktikforløbet, ”jeg undrer mig over..” eller noget helt tredje, som er fagligt relevant for praktikken.

Vejlederen
har ligeledes et fast punkt på dagsordenen, hvor han/hun kan redegøre for, hvordan status er for den studerende, og hvilke indsatsområder der kan være relevante for den kommende periode.

  • Den studerende deltager for så vidt muligt i minimum 1 handleplansmøde.
  • Den studerende tilbydes for så vidt muligt den undervisning, som organisationen tilbyder.
  • Den studerende deltager i diverse arrangementer samt sommerfest og julefest, hvor de pårørende også deltager.

Vejlederen deltager i de introduktionsmøder, der er forbundet med praktikken på de respektive uddannelsessteder.

Praktikkens formål

Praktikken har til formål, at den studerende, alene og i samarbejde med andre, deltager i forskellige former for pædagogisk arbejde og igennem indsamling, bearbejdning og anvendelse af viden og erfaring erhverver sig forudsætninger for løsning af pædagogiske opgaver.

Der henvises desuden til formålet for henholdsvis øvelsespraktik, 1. og 2. lønnede praktik.

Praktikstedets mål
At give den studerende indblik i kulturen i helhedstilbuddet og de specielle forhold, der generelt er gældende for vores beboere og deres udviklingsmuligheder.

At den studerende får indblik i kommunikationen med vores beboere, kan fremstå som et troværdigt og tillidsskabende menneske samt blive opfattet som en del af vores team.

Pædagogisk kollegialt samarbejde
At støtte den studerende i at udvikle en faglig identitet som kommende pædagog og kollega.

At den studerende som kollega kommer til at indgå i et samarbejde med teamets personale, hvad dette indebærer af planlægning, selvstændighed, engagement og ansvarlighed.

Pædagogisk praksis
At give den studerende støtte i brugen af faglig viden og erfaring, inspirere til pædagogiske overvejelser og refleksion, som kan omsættes til praksis.